Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website met het adres pippo.nl of pippo.be. Toegang tot en gebruik van de website worden verstrekt door Clavis Uitgeverij en vallen onder de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden die van kracht zullen worden vanaf de eerste dag dat u toegang heeft tot de website. Clavis Uitgeverij behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door middel van het bekendmaken van deze wijzigingen online.

1 DefinitiesIn deze voorwaarden wordt verstaan onder:Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die via een door Clavis Uitgeverij georganiseerd verkoopsysteem of de klantenservice een bestelling heeft geplaatst.

Vestigings/bezoekadres:Herkenrodeabdij 4B, 3511 Hasselt – BelgiëPand Noord, Meeuwenlaan 98-100, 1021 JL Amsterdam – Nederland

Telefoonnummer van de klantenservice (Nederland):  0900 2446244 bereikbaar tijdens kantooruren van 9.00 uur tot 17.00 uurTelefoonnummer van de klantenservice (België):  078 353313 bereikbaar tijdens kantooruren van 9.00 uur tot 17.00 uur

E-mail: pippo@clavisbooks.com

Abonnement: een overeenkomst voor een abonnement op een tijdschrift of digitale uitgave.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op op afstand.

2 Toepasselijkheid2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Clavis Uitgeverij en op elke totstandgekomen overeenkomst tussen Clavis Uitgeverij en afnemer.2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat de bestelling telefonisch wordt geplaatst, kan de afnemer de algemene voorwaarden via de site van PIPPO bekijken of kosteloos opvragen via de klantenservice.2.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden wel onverkort van kracht.2.4 Clavis Uitgeverij behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien een wijziging in de algemene voorwaarden een tegenstrijdigheid bevat ten opzichte van de algemene voorwaarden zoals die golden bij het plaatsen van de bestelling, kan de afnemer zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. In geval van doorlopende abonnementen, geldt tot de vervaldatum van het abonnement de toepasselijke bepaling die voor de afnemer het meest gunstig is. Als het abonnement een nieuwe verlengingstermijn ingaat en de afnemer niet gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid het abonnement op te zeggen, zijn de nieuwe voorwaarden van kracht.

3 Plaatsen bestellingAfnemers kunnen bestellingen plaatsen via alle door Clavis Uitgeverij georganiseerde verkoopkanalen. Enig voorbehoud is dat de besteller 18 jaar of ouder dient te zijn. Bestellers die jonger zijn dan 18 jaar, dienen toestemming van hun ouder of voogd te hebben.

4 Conformiteit4.1 Clavis Uitgeverij staat er voor in dat de producten, abonnementen en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.4.2 Clavis Uitgeverij streeft ernaar om de afbeeldingen en beschrijvingen in het aanbod zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Clavis Uitgeverij kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.4.3 Is de afnemer van mening dat Clavis Uitgeverij in gebreke blijft, volgt de afnemer de klachtprocedure zoals hieronder beschreven.

5 Prijzen en betalingen5.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw. Voor abonnementen en welkomstgeschenken geldt dat verzendkosten inclusief zijn, tenzij expliciet anders is vermeld in het aanbod. Voor losse artikelen geldt dat de verzendkosten exclusief zijn, tenzij expliciet anders vermeld in het aanbod.5.2 Voor aflevering van artikelen op bezorgadressen in het buitenland worden mogelijk hogere verzendkosten berekend dan in Nederland of België. Dit wordt, indien van toepassing, expliciet genoemd op de bestelpagina of door klantenservice bij plaatsing van de bestelling door de afnemer.5.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van aangeboden producten, diensten en abonnementen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven, of andere wettelijke regelingen of bepalingen. In geval van abonnementen die na de eerste termijn automatisch worden verlengd, behoudt Clavis Uitgeverij zich wel het recht voor om in vervolgtermijnen een reguliere prijswijziging door te voeren. Eventuele prijswijzigingen worden altijd minimaal 2 maanden van te voren gecommuniceerd via het colofon van het tijdschrift. Afnemers van een abonnement dat na verstrijken van de eerste termijn in prijs is verhoogd, kunnen zich tot de vervaldatum van hun abonnement beroepen op de abonnementsprijs zoals die gold bij afsluiting van het abonnement. Als het abonnement na deze vervaldatum een nieuwe verlengingstermijn is ingegaan en de afnemer niet gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het abonnement op te zeggen, is de nieuwe abonnementsprijs van kracht.5.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Clavis Uitgeverij.5.5 Betaling van een abonnement geschiedt voorafgaand aan elke abonnementsperiode op een manier die de afnemer heeft geaccepteerd bij het plaatsen van de bestelling (o.a. automatische incasso of acceptgiro). De vervolgtermijnen van het abonnement worden op dezelfde wijze (via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.5.6 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht.5.7 Indien de betaling van een abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Clavis Uitgeverij gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook is Clavis Uitgeverij dan gerechtigd om eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

6 Nieuwe abonnementen en welkomstgeschenken6.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.6.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.6.3 Het welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan de abonnee verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk langer duurt, wordt de afnemer daarvan op de hoogte gesteld.6.4 De afnemer kan contact opnemen met pippo@clavisbooks.com indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.6.5 De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk niet meer voorradig is, heeft de afnemer recht op een alternatief geschenk of artikel dan wel de betreffende korting, een en ander ter keuze van de afnemer.6.6 Clavis Uitgeverij is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijn van een welkomstgeschenk.

7 Duur van het abonnement7.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de in het aanbod vermelde periode en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) – automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in het aanbod.7.2 De verleningstermijn bedraagt maximaal één jaar. Informatie over de looptijd van uw abonnement wordt verstrekt in het aanbod en bij bestelling en kan ook altijd worden opgevraagd via de klantenservice.

8 Opzegging van een abonnementOm een abonnement te beëindigen, dient de abonnee minimaal zes weken voor afloop van de periode waarvoor betaald is, Clavis Uitgeverij te informeren. Dit kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail onder vermelding van naam en adres. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de klantenservice van Clavis Uitgeverij worden opgevraagd via post of telefoon. De contactgegevens zijn vermeld in het colofon van het tijdschrift.

9 Levering en bezorging9.1 Clavis Uitgeverij neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het uitvoeren van de bestelling en de levering en bezorging van producten en abonnementen. Indien een product onverhoopt niet op tijd of beschadigd is aangekomen, neemt de afnemer contact op met de klantenservice. Indien een tijdschrift niet op tijd of niet is bezorgd, wordt het tijdschrift binnen 2 werkdagen nadat de Klantenservice het bericht van de afnemer hierover heeft ontvangen nageleverd.9.2 In geval van een wijziging van het bezorg adres van een abonnement, informeert afnemer de klantenservice 6 weken voor de ingangsdatum over de adreswijziging via  pippo@clavisbooks.com. Indien de klantenservice de adreswijziging later ontvangt, kan Clavis Uitgeverij niet instaan voor ongestoorde voortzetting van de bezorging.9.3 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Clavis Uitgeverij zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Als Clavis Uitgeverij geen vervangend artikel kan leveren, krijgt de afnemer daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De afnemer krijgt in dit geval het betaalde bedrag teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.9.4 Clavis Uitgeverij behoudt zich het recht voor om met de uitgave van een tijdschrift te stoppen. Zij heeft in dit geval de plicht om afnemers van een abonnement hier tijdig schriftelijk over te informeren. Clavis Uitgeverij is na stopzetting niet verplicht nog verdere leveringen uit te voeren. Afnemers met een abonnement hebben recht op restitutie van het gedeelte van het vooruitbetaalde abonnementsgeld waar geen levering tegenover heeft gestaan. 10 HerroepingsrechtBij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de specificaties uit het aanbod. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, neemt de afnemer binnen de termijn van 14 dagen contact op met de klantenservice. De afnemer krijgt dan een retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam. Deze gegevens vult de afnemer in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de afnemer het artikel in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De abonnee heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of een vervangend artikel nadat de oorspronkelijke bestelling door Clavis Uitgeverij zo is terug ontvangen. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de afnemer.

11 Privacy en Wet Bescherming PersoonsgegevensClavis Uitgeverij is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Clavis Uitgeverij en de abonnee en om een administratie bij te houden van alle abonnees. Clavis Uitgeverij respecteert de privacy van zijn abonnees. De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy-beleid van Clavis Uitgeverij.

12 Klachtenregeling en geschillen12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omgeschreven per email of brief worden ingediend bij de klantenservice, zo snel mogelijk nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.12.2 Klachten die op deze wijze zijn ingediend bij Clavis Uitgeverij worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, laat Clavis Uitgeverij dit binnen 14 dagen weten, met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.12.3 Clavis Uitgeverij wil adequaat en zorgvuldig omgaan met klachten van afnemers. Indien de afnemer van mening is dat Clavis Uitgeverij deze doelstelling niet waarmaakt, stelt de directie het op prijs wanneer de afnemer schriftelijk contact opneemt met hem.

13 AansprakelijkheidClavis Uitgeverij is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Clavis Uitgeverij is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Clavis Uitgeverij komt. Clavis Uitgeverij is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door Clavis Uitgeverij geleverd artikel, tenzij Clavis Uitgeverij aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

Clavis Uitgeverij is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Clavis Uitgeverij gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Clavis Uitgeverij, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Clavis Uitgeverij. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Clavis Uitgeverij. Clavis Uitgeverij  is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Clavis Uitgeverij is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Clavis Uitgeverij de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.

Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Clavis Uitgeverij aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Clavis Uitgeverij en abonnee. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

14. Overige bepalingenOp deze Algemene Leveringsvoorwaarden is bij uitsluiting het Belgisch recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de rechtbank te Hasselt bij uitsluiting de bevoegde rechter. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden treden in werking met ingang van 1 oktober 2017. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.

mailbrutix.comдфтвштпcukkправильно наносить и растушевывать тенипоиск грузов для перевозкиНарек Тунян